Ski Japan - Hokkaido

Fujino Healthland Kokusai Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Hokkaido

Fujino Healthland Kokusai Piste Map / Trail Map


Browse the ski and snowboard runs on the Fujino Healthland Kokusai piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Fujino Healthland Kokusai ski resort.