Ski Japan - Nagano

Sakae Club Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Nagano

Sakae Club Piste Map / Trail Map


Browse the ski and snowboard runs on the Sakae Club piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Sakae Club ski resort.

Sakae Club Piste / Trail Map
Sakae Club Piste / Trail Map