Ski Japan - Nagano

Shiga Kogen-Higashitateyama Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Nagano

Shiga Kogen-Higashitateyama Piste Map / Trail Map


Browse the ski and snowboard runs on the Shiga Kogen-Higashitateyama piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Shiga Kogen-Higashitateyama ski resort.

Shiga Kogen-Higashitateyama Piste / Trail Map
Shiga Kogen-Higashitateyama Piste / Trail Map